Giới thiệu

Thành lập chi nhánh Công ty TNHH Việt Hương tại Gia Lai và Chi nhánh Công ty TNHH tại Bình Định.